Vőru triatlon 2011 EKV IV etapp

1.Start 0,1 + 5 + 1 km

Üldarvestus Klasside kaupa

2.Start 0,3 + 13 + 3 km

Üldarvestus Klasside kaupa

3.Start 1,5 + 40 + 10 km

Üldarvestus Klasside kaupa